Adatkezelési tájékoztató


1. Az adatkezelési tájékoztató célja

 

Tóth Lászlóné egyéni vállalkozó (1131 Budapest, Gyöngyösi utca 49., Adószám: 41604412-2-41, Nyilvántartási szám: 6030428, Telefonszám: +36 20 934 6931 a továbbiakban Adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

 

Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://kavegepszerviz.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ címen.

 

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

 

Amennyiben kérdése lenne jelen adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatosan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

 

Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

 

2. Az adatkezelő adatai

 

Az adatkezelővel a www.kavegepszerviz.hu internetes oldalon, az info@kavegepszerviz.hu email címen vagy a +36 1 320 3970 telefonszámon léphet kapcsolatba.

Adatkezelő minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével töröl.

 

Név: Tóth Lászlóné egyéni vállalkozó

Székhely: 1131 Budapest, Gyöngyösi utca 49.

Nyilvántartási szám: 6030428

Adószám:

Telefonszám: +36 1 320 3970

E-mail: info@kavegepszerviz.hu

 

2.1. Adatvédelmi tisztviselő

 

Név: Tóth László

 

Telefonszám: +36 20 934 6931

 

 

 

3. Jelen tájékoztatóban használt fogalmak

– személyes adat:

azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

– adatkezelés:

a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

– az adatkezelés korlátozása:

a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

 

– nyilvántartási rendszer:

a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

 

– adatkezelő:

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

– adatfeldolgozó:

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

– az érintett hozzájárulása:

az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

– adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 

– felügyeleti hatóság: egy tagállam által a Rendelet 51. cikkének megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;

4. A kezelt személyes adatok köre

 

4.1 Technikai adatok

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 

-     az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

-     hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

-     változatlansága igazolható (adatintegritás);

-     a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

 

Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

-     a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

-     a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

-     a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

 

4.2 Cookie-k (Sütik)

4.2.1. A Sütik feladata

-     információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

-     megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. Adatok megadásakor, online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

-     megkönnyítik a weboldal használatát;

-     minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

 

A testre szabott kiszolgálás érdekében a www.kavegepszerviz.hu weboldal felhasználóinak számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

4.2.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a www.kavegepszerviz.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 

4.2.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Adatkezelő a www.kavegepszerviz.hu weboldalon alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 

4.2.4. Kapcsolatfelvételhez, kapcsolattartáshoz illetve megrendeléshez  kapcsolódó adatok

Abban az esetben, amennyiben a weboldal látogatója az Adatkezelő részére - a www.kavegepszerviz.hu honlapon vagy az általa közzétett elektronikus levelezési címeinek valamelyikén keresztül, - kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás vagy megrendelés céljából rendelkezésre bocsátja személyes adatait, úgy azok alábbiak szerint kerülnek kezelésre:

 

- adatkezelés jogalapja:
az érintett hozzájárulása a személyes adatainak kezeléséhez a Rendelet 6. cikkelyének (1) bekezdésének a) pontja alapján;

 

- adatkezelés célja:
kapcsolattartás illetve megrendelési megállapodás létrehozása és megrendelés beazonosítása;


- kezelt személyes adatok köre:

-     Név,

-     telefonszám,

-     e-mail cím,

-     lakcím és vagy szállítási cím;

 

- az adatok kezelésének időtartama:

az érintett hozzájárulásának visszavonásáig illetve az adatközléstől számított legfeljebb 5 évig

 

 

5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1. Általános adatkezelési irányelvek

Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

 

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

 

Felhívjuk az Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

-     2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

-     Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

-     2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

-     2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

-     2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

-     2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

 

6. Az adatok fizikai tárolási helyei

Adatkezelő az általa kezelt személyes adatok tekintetében azok tárolására, illetve kezelésére részben székhelyén, illetve telephelyén kerül sor. Adatkezelő az általa használt ügyviteli és informatikai infrastruktúra megtervezése, kialakítása és üzemeltetése során kiemelten gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatok védettek legyenek, így különösen a jogosulatlan hozzáférés; megváltoztatás; továbbítás és nyilvánosságra hozatal; törlés vagy megsemmisítés; valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés; továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

 

7. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

 

- Adatfeldolgozó:

Adatkezelő vele szerződéses jogviszonyban álló külső adatfeldolgozót vesz igénybe bizonylatainak feldolgozása és könyvelési feladatainak ellátására

 

- Adatokhoz hozzáférők köre:

Adatkezelő kereskedelmi munkatársai;

 

- Adattovábbítás:

Adatkezelő nem továbbít személyes adatot harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

 

 

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet, illetve adott esetben eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

 

8.1. Tájékoztatáshoz való jog

Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

8.2. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 

-     az adatkezelés céljai;

-     az érintett személyes adatok kategóriái;

-     azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

-     a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

-     a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;

-     a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

-     az adatforrásokra vonatkozó információ;

-     az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

8.3. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

8.4. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 

-     személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

-     az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

-     az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

-     a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

-     a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

-     a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

-   a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

-   a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

-   a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;

-   vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

-     az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

-     az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

-     az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

-     az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

8.6. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

8.7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából, közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

8.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

8.9. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

9. Jogorvoslati lehetőségek

Jogellenes adatkezelés esetében vagy, ha az érintett az adatkezelőnek valamely döntésével nem ért egyet, valamint egyéb jogsérelem esetében az alábbi jogorvoslati fórumokhoz fordulhat.

 

9.1. Bírósághoz fordulás joga

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

A polgári peres eljárást – a választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt indíthatja meg, az egyes törvényszékeket, illetve elérhetőségeiket az a következő hivatkozáson találja meg: http://birosag.hu/torvenyszekek .

 

9.2. Adatvédelmi hatósági eljárás

 

Bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Ennek érdekében panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

 

Telefon: 06 1 3911 400

 

Fax: 06 1 3911 410

 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Honlap: http://www.naih.hu

 

 

10. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről Adatkezelő az adat felvételekor ad tájékoztatást.

 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

 

Adatkezelő. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

11. Adatkezelési tájékoztató hatályba lépése és módosítása

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2018. május 25. napján lép hatályba. Az adatkezelő fenntartja magának a jogát arra nézve, hogy az adatkezelési tájékoztatóját bármikor, egyoldalúan megváltoztassa. Az adatkezelési tájékoztató mindenkori hatályos szövegét adatkezelő a https://kavegepszerviz.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ címen haladéktalanul közzé teszi.

 

 

 

Ha az adatkezeléssel, a weboldal működésével kapcsolatban kérdése, észrevétele, panasza van, kérem első körben forduljon hozzám, és igyekszem Önnek a lehető legrövidebb időn belül válaszolni, segíteni, megoldást találni a problémájára.

 

Segítségét előre is köszönöm!

 

Tóth Lászlóné egyéni vállalkozó